1    
       
2 dr. Soewignyo, Sp.OG M.Kes Senin,Jumat 08.00 - 09.00 
     Selasa, Kamis 16.00 - 18.00 
 3  dr. Dewi Sri Handayani. Sp.OG Senin,Sabtu  14.00 - 20.00 
                                                             Selasa, Rabu 14.00 - 17.00 
     Kamis 08.00 - 10.00 
    Jumat 13.00 -15.00
4  dr. Purnomo Hartanto, Sp.OG  Senin 14.00 - 17.00 
    Selasa 18.00 - selesai
    Rabu 15.30 - 17.00i
    kamis 14.00 - 16.30
    Jumat 15.00 - 18.00 
5 dr.Sahat Siagian Sp.OG Selasa 11.00 - 15.00
    Rabu 11.30 - 13.00
    Jumat 11.30 - 13.00
    Sabtu 10.00 - 14.00
    Sabtu 17.00 - 19.00
6 dr. Jati S. Sp.OG Senin 20.00 - 21.00
    Selasa, Kamis 16.00 - 18.00
    Rabu 14.00 - 16.00
    Jumat 08.00 - 11.30
    Sabtu 15.00 - 17.00
7 dr. Vika Puspa, Sp.OG Senin - Sabtu 10.00 - 14.00
    Rabu 15.00 - 18.00
8 dr. Sugono,Msi.Med Sp.OG Senin 07.00 - 09.00
      18.00 - 21.00
    RABU  09.00 - 11.00 
     Kamis, Sabtu 07.00 - 09.00 
     Jumat 19.00 - 21.00